Mittetulundusühing Imavere Sotsiaalkapital

Asud siin:  Esileht > Heategevusfond > Annetus- toetusfondi „Nutikad lapsed” põhikiri

Annetus- toetusfondi „Nutikad lapsed” põhikiri

I Annetus – toetusfondi käivitamine

1. Annetus – toetusfond „ Nutikad lapsed” ( edaspidi „fond”) on loodud mittetulundusühingu Imavere Sotsiaalkapitali allstruktuurina annetuste kogumiseks ja stipendiumide määramiseks vastavalt fondi eesmärgile.

2. MTÜ Imavere Sotsiaalkapital ( edaspidi „ühing”) ja fond lähtuvad toetuste maksmisel
Tulumaksuseaduse (TuMS) § 19 lg 7 põhimõttest, mille alusel on stipendium tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks, mitte tunnustamiseks või tegevuse tasustamiseks.

3. Fondi põhikiri kinnitatud ühingu juhatuse poolt 15. novembril 2011 aastal ja vaadatud üle seisuga 01.01.2020

II Asutatud annetus – toetusfond – Nutikad lapsed

1. Fondi eesmärgiks on avatud heategevus Järva valla Imavere piirkonna andekate laste ja noort loovuse ja annete arendamiseks rahaliste vahendite kogumise ja jagamise kaudu.

2. Fondi raha kasutatakse õppe – ja teadustöödeks, loominguliseks ja spordialaseks tegevuseks antavate toetuste ( edaspidi „stipendiumid”) määramiseks.
TuMS seaduse § 19 lg 7 alusel on stipendium tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks, mitte tunnustamiseks või tegevuse tasustamiseks

3. Fondi vahenditega tunnustatakse Järva valla elanike registrisse kantud Imavere piirkonna andekaid lapsi, kes õpivad Järva valla koolides (kuni 16 a.) ja noori, olenemata õppeasutusest, kus õpitakse (17.-26.a. vanused).

4. Fond tegutseb avalikes huvides lähtuvalt oma eesmärkidest.

5 Nõukogu poolt otsuste vastu võtmine toimub lahtise hääletamisega

III Fondi tulude kogumine

1. Fondi tulud moodustavad:
• annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;
• toetused riigilt;
• toetused kohalikelt omavalitsustelt;
• muud tulud ( fondi eesmärkidele suunatud majandustegevus, pärandused jms).

2. Fondi tulud koondatakse ühingu eelarvesse eraldi ühingu struktuurüksuse arveldusarvele Swedbank EE332200221053657917 märgusõnaga „Nutikad lapsed”

3. Annetajal on õigus määrata, kui suure osa soovib ta suurendada põhikapitali suurendamiseks ja kui suur osa maksta välja eelarveaastal.

 

III Fondi juhtimine, fondi nõukogu

1. Fondi tegevust juhib 1 – 5 liikmeline nõukogu. Fondi esimese nõukogu liikmete arvu ja koosseisu määravad asutajad.

2. Fondi nõukogu määratakse ühingu juhatuse poolt kolmeks aastaks.

3. Kandidaadid uue nõukogu liikme kohale esitatakse 1 kuu enne nõukogu liikmete korralise volituste tähtaega.

4.Nõukogu liikmed kinnitab ühingu juhatus

6. Nõukogu kavandab fondi tegevust, korraldab fondi juhtimist ja järelvalvet fondi tegevuse üle

8.Fondi nõukogu asjaajamist ja raamatupidamist korraldab ühingu sekretär-raamatupidaja, kes enne väljamaksete tegemist fondile suunatud rahadest konsulteeribfondi Nutikad Lapsed nõukogu liikmetega.


IV Fondi likvideerimine

1. Fondi likvideerimine toimub vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

V Fondi ühinemine ja jagunemine

1. Fondi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.