Mittetulundusühing Imavere Sotsiaalkapital

Asud siin:  Esileht > Arengukava

Arengukava

MTÜ Imavere Sotsiaalkapital arengukava 2017 - 2023

Oleme avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille ülesandeks on ühendada ühingu tööst huvitatud üksikisikuid, organisatsioone ja asutusi hoolekande korraldamiseks sõltumata east ja sotsiaalset seisundist, abistada inimesi, nende toimetuleku tõstmisel, perekonna tugevdamisel tugevdamisel, suunata elanikke mõtestatud tegevusele keskkonda säästva ja tervist tagava elulaadi kujundamisel nõustamise, koolituse, vabahariduse, ürituste, trükiste väljaandmise ja levitamise ning muude võimaluste kaudu.

Meie visioon
Olla abistav ja õppiv organisatsioon, kes toetab igas eas inimeste toimetulekut hariduslike püüdluste ja ühiskonnas aktsepteeritavate ja edasiviivate väärtushinnangute kaudu, siduda põlvkondade tarkust ja kultuuri kaasaja konteksti, olla avatud organisatsioon ning osa meiega koostööd tegevast võrgustikust nii kodu, kui välismaal.

Meie missioon Ühingu missiooniks on olla kodanikuühiskonna tugevdaja, teadvustades hariduse eesmärke kaasamise ja sallivuse süvendamist erinevas eas ja sotsiaalset seisundit omavate inimeste vahel, teadvustada koostööd ja olla täiskasvanuhariduse edendaja maapiirkonnas ning kaasata inimesi vabatahtlikule tööle.

Põhiväärtused missiooni täitmiseks Imavere Sotsiaalkapital juhindub alljärgnevatest põhiväärtustest:

* elukestva õppe kui vahendi rakendamine inimeste toimetulekuks ühiskonnas, perekonnas ja tööl koolituste, kursuste, seminaride jm võimaluste kaudu
* õppe kui võtmerolli kaudu aidata kujundada inimeste loovust ja sotsiaalse ning abistada majandusliku võrdsuse kujundamisel, majandusliku arengu, tööhõive parandamiseks ja toetada demokraatia põhiväärtusi.
* teadvustada, et kaasamine ja sallivus toetavad arengut, inimeste toimetulekut ja et elukestva õppe korraldamine maapiirkonnas on üheks tagatiseks õppijate vajaduste arvestamisel, inimeste kaasamisel mõtestatud tegevustesse ning tagab teadmiste kättesaamise rohujuure tasandil.
* kaasata inimes vabatahtlikkule tööle

Sihid
MTÜ Imavere Sotsiaalkapitali sihid:
1. Olla avatud organisatsioon ja tegutseda avalikes huvides
2. Luua täiskasvanute vabahariduslik- ja täiendkoolituskeskus
3. Elukestva õppe väärtustamine maapiirkonnas tuginedes Eesti hariduspoliitikale täiskasvanuhariduse valdkonnas – nii vabahariduses, täiendõppes kui töötute koolitamisel
4. Osalemine hariduspoliitika kujundamisel kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil.
5. Olemine oma tegevustes keskkonda säästev, tervist ja toimetulekut toetav organisatsioon
6. Avalikuks kasutamiseks vajalike vahendite soetamine
7. Annetuste koguja toimetulekut tervist edendavates ja arengut toetavates kampaaniates ja projektides
8. Asutada stipendiume
9. Koostöö kohalikul tasandil paremate õpitingimuste loomiseks.
10. Kontaktide loomine ja edendamine samalaadsete organisatsioonide vahel kodu-ja välismaal ning kasulike kogemuste levitamine